Úvod

Společnost ALTATERRA bere otázku ochrany osobních údajů, které zpracovává ve svých systémech a v rámci svých postupů, velmi vážně. Zajišťujeme vysoký standard zabezpečení údajů.

V souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále pouze GDPR) uvádíme níže postupy společnosti ALTATERRA týkající se zpracování vašich osobních údajů.

Chtěli bychom vás informovat, že správcem vašich osobních údajů je společnost Altaterra Kft., Malom Köz 1, 9431 Fertőd, Maďarsko, se sídlem na adrese Fertőd, Malom Köz 1, 9431, Maďarsko.

Ve všech záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů a uplatňování práv spojených se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na správce údajů na jeho korespondenční adrese, případně elektronicky na následující e-mailové adrese: dataprotection@altaterra.eu.

Osobní údaje, které nám poskytnete, budou uloženy po dobu trvání vaší objednávky nebo poskytování služby správcem a dále po dobu řešení potenciální reklamace a až do uplynutí předepsané reklamační doby, případně doby, po kterou platí zákonná povinnost údaje uchovávat, především v souvislosti s povinností uchovávat účetní doklady. Pokud nám poskytnete souhlas, budou vaše údaje zpracovávány až do doby, kdy souhlas odvoláte. Pokud jde o profilování, vaše údaje budeme používat pro tyto účely do doby, kdy proti takovému zpracování vznesete námitku.

Údaje, které nám poskytnete, budou zpracovávány pro následující účely:

 • uzavření a plnění smlouvy, včetně doplňkových služeb a správy vašich balíčků – právním základem zpracování je nutnost zpracování údajů za účelem uzavření a plnění smlouvy podle čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR;
 • řešení reklamací – právním základem zpracování je nutnost zpracování údajů pro účely plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • přenos marketingových sdělení prostřednictvím komunikačních kanálů vámi uvedených na základě výslovného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);
 • plnění závazků vyplývajících správci z ustanovení zákona, konkrétně zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994. Právním základem zpracování údajů je nutnost plnění zákonného závazku vyplývajícího správci z ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;
 • vyřizování stížností ohledně uzavřené dohody – právním základem zpracování je nutnost zpracování údajů za účelem plnění oprávněných zájmů správce, přičemž tyto oprávněné zájmy představují možnost vyřizovat stížnosti na základě občanského práva a před smírčími soudy, jak se uvádí v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
 • vyřizování dotazů zákazníků, přičemž oprávněným zájmem správce je poskytovat služby nejvyšší úrovně podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
 • přímý marketing prováděný správcem s ohledem na vlastní produkty a služby, včetně statistických účelů a účelů profilování. Právním základem zpracování údajů je nutnost plnění oprávněných zájmů správce, přičemž tyto oprávněné zájmy správce představuje přímý marketing týkající se vlastních produktů a služeb správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
 • profilování za účelem určení preferencí nebo potřeb, pokud jde o produkty a služby, a prezentace adekvátní nabídky – právním základem zpracování údajů jsou oprávněné zájmy správce, přičemž tyto oprávněné zájmy představuje přímý marketing týkající se vlastních produktů a služeb podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
 • analýzy a statistiky – právním základem zpracování údajů je nutnost plnění oprávněných zájmů správce, přičemž tyto oprávněné zájmy správce představují analýzy a statistiky vlastních činností podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;

Když přidáme nové účely zpracování, bezodkladně vás o tom budeme informovat.

Poskytování osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro účely uzavření a plnění smlouvy mezi vámi a společností ALTATERRA, pokud jde o vaši objednávku, služby a doplňující produkty.

Údaje, které nám poskytnete, můžeme sdělit následujícím subjektům:

 • Subjekty skupiny ALTATERRA, které poskytují společnosti ALTATERRA různé služby, například účetní služby, inkaso pohledávek nebo služby v oblasti IT, případně zajišťují podporu při doručování zásilek, přičemž takové subjekty zpracovávají osobní údaje na základě dohod uzavřených se správcem a výhradně v souladu s pokyny správce.
 • Kromě výše uvedených subjektů mohou být vaše osobní údaje sděleny výhradně subjektům, které vaše údaje zpracovávají na základě ustanovení zákona.

Máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz a omezení zpracování;
 • právo vznést námitku vůči zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou právním základem pro zpracování oprávněné zájmy správce. Zejména máte právo vznést námitku vůči zpracování osobních údajů pro účely marketingu a profilování;
 • právo na přenositelnost údajů, tedy právo obdržet od správce vlastní osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely uzavření a plnění smlouvy. Přijaté osobní údaje můžete předat jinému správci.
 • právo na podání stížnosti dozorovému úřadu, který se ve vaší zemi zabývá ochranou osobních údajů.

 

Vyjádření souhlasu je dobrovolné, a proto můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě souhlasu, jež probíhalo před jeho odvoláním.

Chcete-li uplatnit kterákoli z výše uvedených práv, obraťte se na správce, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše.