Plánování střešních oken

Před zakoupením střešních oken doporučujeme důkladně promyslet vnitřní a vnější konstrukci budovy a dále přihlédnout ke všem možnostem, které by zajistily v bytových prostorách prostřednictvím oken co nejvíce světla.

Abychom zvýšili množství světla pronikajícího do interiéru prostřednictvím střešního okna na maximum, měli bychom důkladně promyslet následující faktory:

  1. Rozměr střešního okna
  2. Počet střešních oken
  3. Umístění střešních oken
  4. Tvar vnitřního ostění

Stejná okenní plocha = více denního světla

Stejná okenní plocha = více denního světla

Okna větších rozměrů samozřejmě propouští více denního světla, avšak je dobré promyslet také možnost zabudování většího počtu oken menších rozměrů, kdy je všeobecně dosahováno lepšího konečného efektu (viz obrázky).

Po zabudování jednoho střešního okna bude cca 46 % plochy místnosti osvětleno denním světlem.

V případě dvou střešních oken, jejichž celková plocha je stejná jako plocha okna uvedeného v předcházejícím případě, bude denní světlo osvětlovat cca 48 % plochy stejné místnosti.

Čtyři okna, jejichž celková plocha je stejná, avšak umístění rovnoměrnější, osvětlí denním světlem cca. 65 % místnosti.

Správné ostění pro maximum světla

Správné ostění pro maximum světla

Více světla v místnosti získáte také použitím správného ostění. Pokud je vnitřní ostění pod oknem svislé a nad oknem vodorovné, do místnosti proniká více světla.

Správné ostění zajistí volné proudění vzduchu

Správné ostění zajistí volné proudění vzduchu

Správně zešikmené ostění zajistí lepší vstup světla do místnosti.

Nesprávně provedené ostění zadržuje teplý vzduch a může způsobit kondenzaci. Správně provedené ostění umožní volnou cirkulaci teplého vzduchu v místnosti.

Montáž střešních oken

Montáž střešních oken

Před zvolením rozměru střešního okna musíte vzít v úvahu celkovou konstrukci střechy. U většiny střešních konstrukcí lze střešní okna použít, ale některé případy musí posoudit odborník. Pokud by nastal jakýkoli problém týkající se volby, který trám by bylo vhodné odříznout, požádejte před zahájením prací o radu odborníka.

Vzhled budovy

Vzhled budovy

Vedle otázky světla v interiéru a vnitřního provedení budovy je nutné vzít v úvahu estetický dopad, který budou mít střešní okna na celkový vzhled interiéru. Umístění střešních oken zvažujte ve vztahu ke stávajícím oknům budovy. Doporučujeme zvážit souvislosti mezi skutečnými požadavky na světlo pronikající do interiérů budovy a jejím externím architektonickým řešením. Důkladné promyšlení těchto faktorů je nutné k tomu, aby střešní okna z vnějšku působila elegantně, a přitom splňovala všechny požadavky kladené v souvislosti s osvětlením interiérů.

Mírnější sklon střechy: delší okno

Mírnější sklon střechy: delší okno

Aby střešní okno splňovalo vaše požadavky, musí být umístěno v odpovídající výšce a musí mít odpovídající rozměry.

Při výběru správné velikosti střešního okna je nutné vzít v úvahu sklon střechy. V případě mírnějšího sklonu střechy musí být střešní okno delší, aby byl zajištěn stejný výhled jako v případě střechy s příkřejším sklonem. Všeobecné pravidlo tedy zní: čím je sklon střechy menší, tím delší má být střešní okno.

Kromě rozměru střešního okna je nutné brát ohled také na výšku, ve které bude okno zabudováno. Je velmi důležité, aby všichni obyvatelé domu měli zajištěn nerušený výhled z okna.

Jediný „správný“ rozměr či „správné“ umístění okna neexistuje. Okno musí být vždy umístěno v souladu s požadavky na pohodlí uživatelů a funkčnost a ty mohou být podle okolností různé.

Stejný výhled u mírnějšího sklonu střechy vyžaduje vyšší okno než u střechy se strmějším sklonem.

Bezpečnostní předpisy týkající se montáže

Bezpečnostní předpisy týkající se montáže

Při montáži je nutné používat odpovídající ochranné prostředky. Montáž střešních oken lze za běžných okolností provádět z interiéru budovy, a proto není nutné používat lešení. Současně však, stejně jako v případě každé jiné stavební práce, i tady existuje nebezpečí pádu nářadí či jiných předmětů ze střechy (kladívko, střešní tašky, apod.). Proto doporučujeme, abyste nikdy nenechávali na střeše žádné předměty, pracovní prostor musí být v případě nebezpečí uzavřen za účelem snížení možného ohrožení.

Při řezání střešních materiálů či střešních tašek doporučujeme používat ochrannou masku a ochranné brýle. Kromě toho dále doporučujeme během montáže okenního rámu používat i dočasnou podpěrnou lať.