Montáž vždy záleží na daných okolnostech. Jedná se o montáž do nového domu bez střechy a bez vnitřních stěn, nebo je to montáž do obydleného podkroví?

Je střecha domu osazena taškami nebo 100 let starou břidlicí? Různé střešní krytiny vyžadují různé klempířské prvky, které je třeba montovat speciálními způsoby.

Nad střešními okny doporučujeme instalovat ochranu před sněhem, tím se zabrání trvalému poškození. 

Instalace střešního okna pomocí (KSF)

Instalace střešního okna pomocí (KTF)

Instalace střešního okna pomocí (KUF)

Odstranění nosných latí

1 A.

Odstranění nosných latí

Sejměte nosné latě, abyste zvětšili prostor ohraničený rámem.

1 B.

Otvor ve střeše musí být alespoň o 6 cm širší a o 12,5 cm (u profilovaných střešních krytin) vyšší než vnější rozměry okna.

2 A.

Řezání podkladu

Vyřízněte podklad střešní krytin

3 A.

Upevnění podkladu

Podklad musí být upevněn svorkami.

3 B.

Odřízněte přesahující část podkladu.

4 A.

Připevněte nosnou lať

Zvolte správnou výšku pro montáž okna (pouze u profilovaných střešních krytin)

4 B.

Podepřete okenní rám připevněním nosné latě.

4 C.

Nosná lať musí být umístěna vodorovně a 8 cm nad střešními taškami.

5 A.

Upevnění podkladu

Podepřete horní část okenního rámu připevněním nosné latě a upevněte celý podklad.

6 A.

Vyjmutí okenního křídla z rámu

Před montáží rámu je nutné z něj vyjmout okenní křídlo. Otevřete okenní křídlo. Opatrně vyšroubujte plynové pružiny šroubovákem (jen KHV)

7 A.

Umístění konzolí

Odemčení otočného závěsu: Zmáčkněte zamykací prvky na obou otočných závěsech (uslyšíte klapnutí) a okenní křídlo vyjměte z rámu.

Po uvolnění otočného závěsu opatrně vyjměte okenní křídlo a odložte jej na bezpečné místo.

7 B.

Pomocí šroubů připevněte dodané konzoly.

Umístění IFC

8 A.

Umístění IFC

Odstraňte papírovou pásku z IFC a umístěte ji na vnější stranu rámu! Dávejte pozor na usazování v rozích a podél hran!

8 B.

Upevněte rohy předem naneseným lepidlem.

9 A.

Montáž rámu

Rám opatrně (s upevněnými konzolami) protáhněte otvorem. Usaďte rám na nosné latě.

10 A.

Zkontrolujte usazení rámu do správné polohy

Když je rám ve správné poloze, upevněte spodní konzoly.

11 A.

Konečná kontrola polohy

Okenní křídlo nasaďte zpět, abyste zkontrolovali, zda otevírání a zavírání správně funguje.

11 B.

Opakovaná montáž plynových pružin (pouze u Dakea Best)

11 C.

Zkontrolujte mezery při zavírání okenního křídla, abyste ověřili, zda je rám správně zasazen.

11 D.

Pokud jsou svislé mezery paralelní stejně jako mezery na dolním konci v lehce otevřené poloze, pak rám je nastaven do správné polohy a vrchní konzole mohou být upevněny.

11 E.

V situacích, kdy trám není ve vodorovné poloze, můžete konzolu podepřít dodaným plastovým klínkem.

11 F.

Všechny konzoly zajistěte šrouby.

12 A.

Vyjměte okenní křídlo!

Připojení RUC

13 A.

Připojení RUC

Pro pokračování v montáži vyjměte ještě jednou okenní křídlo. Nezapomeňte zasunout aretační kolíky na obou závěsech. Po vyjmutí křídla jej opatrně umístěte uvnitř a zabezpečte proti pádu.

13 B.

Nejdříve je třeba umístit manžetu z kontaktní folie do horních rohů rámu.

13 C.

Manžetu je třeba napnout kolem celého rámu.

13 D.

Pomocí příchytek připevněte manžetu k vnějšímu rámu.

Je nezbytné, aby horní část RUC byla bezprostředně pod stávajícím střešním podkladem. Pokud je střecha opatřena kontralatěmi, musí být odstraněna část úseku s nosnými latěmi, aby bylo možné prvky odvodu dešťové vody a RUC zasunout na místo. Vyřízněte stávající střešní podklad nad nosným trámem, aby bylo možné zasunout horní díl RUC.

13 E.

Uvolněte nosnou lať (nebo z latě vytáhněte hřebíky) pod rámem, aby pod ni bylo možné umístit RUC.

13 F.

Při upevňování stran dbejte na správné naříznutí a těsné upevnění kolem latí.

13 G.

Install flashing bottom

14 A.

Upevnění spodního dílu lemování

Upevněte díl lemování k rámu

14 B.

Usazení dolního dílu oplechování

14 C.

Dlaněmi přitlačte a uhlaďte plášť podle obrysů střešních tašek. Podle potřeby použijte opatrně gumové kladívko na usazení a tvarování pláště.

15 A.

Usazení bočního dílu lemování

Usaďte postranní díly lemování.

15 B.

Zkontrolujte, zda je postranní díl lemování správně nasazen na dolním dílu lemování. Upevněte lemování stran ohnutím spodní části.

15 C.

Upevněte postranní díly lemování k nosným latím pomocí přiložených příchytek.

16 A.

Usaďte části postranních dílů oplechování

Usaďte části postranních dílů oplechování

16 B.

Upevněte postranní díly oplechování pomocí přiložených šroubů

17 A.

Usazení horního dílu oplechování

Usaďte horní díl oplechování a upevněte pomocí přiložených šroubů.

18 A.

Upevnění horního dílu lemování

Upevněte část horního dílu lemování. Musí těsně přiléhat ke stávajícímu hornímu dílu oplechování.

18 B.

Upevněte horní díl lemování pomocí příchytek na postranní části oplechování.

19 A.

Zpětné umístění střešních tašek po straně

Umístěte střešní tašky zpět. Abyste zamezili vzniku mezery mezi pěnou a spoji tašek, doporučujeme oříznout pěnu těsně nad každou z tašek.

20 A.

Kontrola přiložení střešních tašek

Pravděpodobně budete muset na jedné straně rámu oříznout střešní tašky za účelem dokonalého usazení. Ověřte, zda mezera je v rámci doporučeného rozmezí (30–60 mm po stranách, 60–150 mm nahoře).

21 A.

Výměna okenního křídla

Okenní křídlo vložte zpátky do rámu.

21 B.

Upevněte plynové pružiny (pouze u Dakea Best)

22 A.

A hotovo

A je to! Nainstalovali jste střešní okno.

hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden